Chat with us
Skapa engagemang bland medarbetare i hela organisationen

Hur lyhördhet & inflytande höjer engagemanget

Vissa medarbetare axlar helt självmant manteln som ambassadör för er organisation och ert varumärke. De knyter an till verksamhetens DNA på ett djupare plan och är personligt investerade i den på ett sätt som går utanför normen. Hur kommer det sig egentligen?

Att detta skulle stämma in på 100 % av ens medarbetare är givetvis orealistiskt och förmodligen inte ens önskvärt. Men det finns en hel del att ta fasta på i jakten på ett happy medium där medarbetarengagemanget höjs på en bredare front om man håller ambassadören som något av en ledstjärna. På så vis kan ni låsa upp engagemanget som redan ligger vilande i organisationen.

Ambassadörens funktioner

En medarbetare som tagit sig an ambassadörsrollen för alltid organisationens talan och månar om att alltid få er verksamhet att framstå i god dager. De är mottagliga för feedback och implementerar förändringar i linje med den.

Ambassadörerna har ofta en djupare kunskap och förståelse – endera för hela verksamheten eller den del av den som är extra relevant för just deras roll. Därför tjänar alla på att medarbetare uppmuntras till och ges möjlighet att vidareutbilda sig. 

Ge röst åt medarbetarna

En förutsättning för medarbetarnas engagemang att växa är att de känner sig betydelsefulla. Att de ges förtroende och inflytande utifrån sin roll, i synnerhet nu när fysiska möten inte längre är den självklara normen. Därför är det viktigt att medarbetarna har en naturlig plattform och mötesplats. En som ger ett sammanhang, motiverar och skapar en genuin vi-känsla.

Begreppet employee voice etableras allt mer. Det innebär att man tar in och tillvara på medarbetarnas synpunkter och idéer. Ett förhållningssätt som gör stor skillnad och genomsyrar alla nivåer av verksamheten. Genom det här förhållningssättet växer engagemanget eftersom medarbetarna både kan känna och se hur deras synpunkter tas till vara och verkligen gör skillnad.

Läs mer!

Om Spintr

Spintr är en kulturbärande social plattform som hjälper varumärken och arbetsplatser till en framgångsrik företagskultur. Genom digitala kommunikationsverktyg hjälper vi våra kunder att uppnå sina mål. Spintr AB är ett svenskt bolag med sitt huvudkontor i Örebro.